HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84 /TB - TNMT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Công văn số 01/HVN-TTTV ngày 05/01/2021 về việc lưu trữ, bảo quản đồ án KLTN của sinh viên;

Khoa Tài nguyên và Môi trường thông báo kế hoạch tổ chức khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 – 2023 như sau:

1.      Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đợt 1 năm học 2022-2023 và các tiểu ban: Xem file đính kèm

2.      Kế hoạch bảo vệ:

-         Thời gian:      01 ngày – 21/3/2023

-         Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

-         Sinh viên báo cáo: 15 phút

-         Tiểu ban đọc nhận xét và sinh viên trả lời câu hỏi (nếu có): 5 phút

3.      Danh sách và thứ tự sinh viên bảo vệ: Xem file đính kèm

4.      Địa điểm bảo vệ:

-         Tiểu ban 1: Phòng họp khoa, tầng 2 nhà B1

-         Tiểu ban 2: Phòng họp bộ môn Quản lý tài nguyên, tầng 1 nhà B1

-         Tiểu ban 3: Bộ môn Quản lý đất đai, tầng 1 nhà B1

-         Tiểu ban 4: Bộ môn Quy hoạch đất đai, tầng 2 nhà B1

5.      Sau khi kết thúc bảo vệ:

Căn cứ vào kết luận của Tiểu ban, sinh viên phải hoàn thiện báo cáo trong vòng 07 ngày làm việc và nộp về phòng 204 – Tòa nhà Môi trường & Thú Y (cô Thuận):

-         02 quyển KLTN đóng bìa có kèm theo bản giải trình chỉnh sửa (Theo mẫu - https://tnmt.vnua.edu.vn/dao-tao/dai-hoc/mau-van-ban) có đầy đủ chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn

-         01 bản mềm KLTN lưu trên đĩa CD/DVD

Khoa Tài nguyên và Môi trường yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này!

 

Nơi nhận:

 

KT. TRƯỞNG KHOA

- Như trên;

- Lưu: TNMT, NTBT (2)

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

(đã ký)

 

Trần Quốc Vinh