HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đi dự tổng kết năm học 2022 - 2023 ngày 22/11/2023

Kính gửi: Các lớp sinh viên thuộc khoa Tài nguyên và Môi trường

           

Ngày 22/11/2023 (Tối thứ 4) Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ tổng kết năm học 2022 - 2023 tại Giảng đường 207- Nguyễn Đăng. Vậy Ban chủ nhiệm khoa thông báo tới toàn thể sinh viên trong khoa được biết.

Nội dung chương trình và thành phần tham dự như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

(Ngày 22/11/2023)

Người phụ trách

1

Văn nghệ chào mừng

18h30-19h00

TS. Nguyễn Thành Trung

2

Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu

19h00-19h10

ThS. Phạm Bích Tuấn

3

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023

19h10-19h40

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

4

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến chỉ đạo

19h40-19h50

Lãnh đạo Ban CTCC&CTSV

5

Công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng

20h00-20h20

ThS. Phạm Bích Tuấn

6

Phát biểu của đại diện sinh viên khoa TNMT

20h20-20h30

Đại diện sinh viên:

Phạm Văn Huy K65QLDDA

7

Phát động thi đua năm học 2023-2024

20h30-20h50

PGS.TS. Trần Trọng Phương

8

Bế mạc

20h50-21h00

ThS. Phạm Bích Tuấn

9

Cho sinh viên được khen thưởng ký nhận tiền

 

ThS. Nguyễn Thị Bích Thuận

THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đội tình nguyện của khoa đảm bảo an ninh, trật tự.

2. Thành phần tham dự của các lớp: Toàn thể sinh viên các lớp thuộc Khoa Tài nguyên và Môi trường.

 Chú ý: Khoa chỉ phát phần thưởng cho các sinh viên có mặt trong buổi tổng kết (danh sách tập thể , cá nhân được khen thưởng kèm theo thông báo này ). Các lớp, tập thể, sinh viên kiểm tra danh sách khen thưởng xem có gì sai sót.

Danh sách khen thưởng sinh viên giỏi và suất sắc

Danh sách sinh viên Khá

Mọi thắc mắc liên hệ Nguyễn Thị Bích Thuận SĐT: 0989.255.644

3. Khách mời: Đại diện BGĐ, Ban CTCT&CTSV.

4. Thành phần bắt buộc:

- BCN khoa, Trưởng, Phó các Bộ môn và các thầy/cô là giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp.

- Kính mời quý thầy/cô trong khoa quan tâm đến dự…

Vậy đề nghị quý thầy, cô và sinh viên các lớp thuộc khoa nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu: VTK, PBT (02).

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Trần Trọng Phương