HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 110/TB-TNMT

Hà nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Tổ chức họp đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

 

Căn cứ Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 – 2024;

Căn cứ Kết quả tự đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên được thực hiện đến hết ngày 03/03/2024;

Khoa Tài nguyên và môi trường thông báo kế hoạch tổ chức họp đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 như sau:

1.      Các lớp thực hiện tổ chức họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện thuộc K65 – K68, sinh viên chưa thực hiện tự đánh giá thì phải nộp bổ sung phiếu đánh giá điểm rèn luyện.

Sinh viên các khóa K63 trở về trước chưa đánh giá điểm rèn luyện thì nộp phiếu bổ sung trước 15h ngày 15/03/2024 qua email: ntbthuan@vnua.edu.vn.

2.      Thời gian tổ chức họp lớp:  06/03/2024 – 12/03/2024

3.      Hình thức tổ chức họp lớp: Trực tiếp/ Trực tuyến

4.     Thành phần họp lớp:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp

- 100% thành viên của lớp

1 số lưu ý khi rà soát kết quả đánh giá của sinh viên:

+ Yêu cầu 100% sinh viên phải thực hiện đánh giá điểm rèn luyện. Sinh viên nào chưa tự đánh giá, yêu cầu nộp phiếu theo file mềm cho lớp trưởng

+ Các tiêu chí liên quan đến học tập, NCKH, nợ học phí/ Đoàn phí; khen thưởng và vi phạm …-> GVCN và Lớp trưởng đối chiếu với các thông tin do khoa cung cấp. Đối với sinh viên được khen thưởng nhưng không có tên trong danh sách, gửi minh chứng cho lớp trưởng tập hợp.

       + Tiêu chí 5: GVCN và lớp trưởng đọc kỹ các mục từ 5.1 đến 5.7

5.      Kết thúc cuộc họp, BCS lớp tổng hợp ĐRL của lớp (Theo mẫu) và gửi file kết quả tổng hợp gửi về email: Ntbthuan@vnua.edu.vn) trước 17h ngày 12/03/2024. Các giấy tờ cần nộp:

-       Bảng tổng hợp điểm rèn luyện của cả lớp theo mẫu

Lưu ý:

+ Lọc, chọn lớp và chỉ nhập thông tin số điện thoại, điểm vào cột điểm rèn luyện của lớp;

+ Đặt tên file theo lớp và không làm thay đổi định dạng của file.

-      Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của các bạn bổ sung

-    Các minh chứng bổ sung liên quan đến điểm rèn luyện như giấy khen, chứng nhận tham gia hoạt động ….

-     Biên bản họp lớp

Khoa TN&MT đề nghị các lớp thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này. Các lớp nộp muộn Khoa sẽ không giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT TNMT, NTBT (2).

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

              TRẦN QUỐC VINH