HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 193/TB - TNMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 - 2024

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 – 2024;

Căn cứ Công văn số 01/HVN-TTTV ngày 05/01/2021 về việc lưu trữ, bảo quản đồ án KLTN của sinh viên;

Khoa Tài nguyên và Môi trường thông báo kế hoạch tổ chức khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 – 2024 như sau:

1.      Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đợt 1 năm học 2023-2024 và các tiểu ban: Xem file đính kèm

2.      Kế hoạch bảo vệ:

-         Thời gian:      01 ngày – 8 giờ 00 phút ngày 20/3/2024

-         Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

-         Sinh viên báo cáo: 15 phút

-         Tiểu ban đọc nhận xét và sinh viên trả lời câu hỏi (nếu có): 5 phút

3.      Danh sách và thứ tự sinh viên bảo vệ: Xem file đính kèm

4.      Địa điểm bảo vệ:

-         Tiểu ban 1: Phòng họp bộ môn Vi sinh vật, tầng 1 Tòa nhà khoa TN&MT mới

-         Tiểu ban 2: Phòng họp bộ môn Hệ thống thông tin TNMT, tầng 2 Tòa nhà khoa TN&MT mới

5.      Sau khi kết thúc bảo vệ:

Căn cứ vào kết luận của Tiểu ban, sinh viên phải hoàn thiện báo cáo trong vòng 07 ngày làm việc và nộp về Văn phòng khoa – Tầng 2 tòa nhà khoa TN&MT mới (cô Thuận):

-         02 quyển KLTN đóng bìa có kèm theo bản giải trình chỉnh sửa (Theo mẫu) có đầy đủ chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn

-         01 bản mềm KLTN lưu trên đĩa CD/DVD

Khoa Tài nguyên và Môi trường yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này!

 

Nơi nhận:

 

KT. TRƯỞNG KHOA

- Như trên;

- Lưu: TNMT, NTBT (2)

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Trần Quốc Vinh