HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm học 2023 - 2024

 

          Căn cứ Thông báo ngày 22/01/2024 kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm học 2023 – 2024;

         Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm học 2023 – 2024;

          Căn cứ nguyện vọng của sinh viên và nguồn lực của khoa;

Khoa Tài nguyên và Môi trường thông báo:

    + Phân công giảng viên và bộ môn hướng dẫn cho 11 sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm học 2023 – 2024 (danh sách sinh viên ).

   + Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện xây dựng đề cương khóa luận tốt nghiệp (Theo mẫu – tải tại địa chỉ: https://tnmt.vnua.edu.vn/dao-tao/dai-hoc/mau-van-ban ). Thông tin liên hệ với giảng viên hướng dẫn xem trên website khoa Tài nguyên và môi trường tại địa chỉ: https://tnmt.vnua.edu.vn/

 +  Các bộ môn tổ chức cho sinh viên bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp từ 27/02/2024 – 08/03/2024.

 + Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp chính thức: 11/03/2024 – 11/07/2024

Khoa Tài nguyên và Môi trường đề nghị bộ môn, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này!

 

 

KT. TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VPK, TLĐT (2)

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

PGS.TS. Trần Quốc Vinh