BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số:396/HVN-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

                             

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024

đối với SINH VIÊN

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 22/02/2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 231/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024 đối với sinh viên, hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 22/03/2024.

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sinh viên xem chi tiết trong Thông báo số 231/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024 đối với sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:

https://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=453:2024-02-22-03-46-40&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên chưa nộp đủ học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024, sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần đợt 1 của học kì II, năm học 2023-2024.

Học viện đề nghị những sinh viên chưa nộp tiền học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2023-2024 thực hiện nộp học phí đầy đủ trước 16 giờ 00 ngày 22/03/2024.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

Trần Quang Trung