BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc

_____________________________

Số: 395/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

                             

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024

đối với HỌC VIÊN CAO HỌC

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 22/02/2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 230/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024 đối với học viên cao học, hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 22/03/2024.

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, học viên xem chi tiết trong Thông báo số 230/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024 đối với học viên cao học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=452:2024-02-22-03-45-04&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên, nếu học viên chưa nộp đủ học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024, sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 1 của học kì II, năm học 2023-2024, và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với học viên thực hiện luận văn tốt nghiệp).

Học viện đề nghị những học viên chưa nộp tiền học phí Đợt 1, Học kì II, năm học 2023-2024 thực hiện nộp học phí đầy đủ trước 16 giờ 00 ngày 22/03/2024.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

 

Trần Quang Trung